Ubezpieczenie w szkole

Słuchacze szkół publicznych wszystkich szczebli posiadają ubezpieczenia w PZU. Na początku każdego roku oświatowego dokonują jednej odpłaty na ubezpieczenia przy użyciu gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są istotne, albowiem na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeżeli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszystkie dni oświatowe. Pracownicy szkoły mają z kolei ubezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu albo śmierci z powodu wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu albo jego rodzinie towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca stosownej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania z reguły pokrywają straty doznane przez poszkodowanego, ale także korzyści, utracone w wyniku szkody. Nie może być takiej sytuacji, aby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych szkód. Odszkodowanie może się niestety zniżyć, jeżeli zostaną spełnione warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu