Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich stopni mają ubezpieczenia w PZU. Z początku każdego roku szkolnego dokonują jednej wpłaty na ubezpieczenia przy użyciu sekretariatu. Ubezpieczenia w szkole są kluczowe, ponieważ na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeżeli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, poprzez wszelkie dni oświatowe. Pracownicy szkoły mają z kolei zabezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w razie uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu albo jego rodzinie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe wypłaca stosownej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania najczęściej pokrywają straty poniesione poprzez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, żeby odszkodowanie było wyższe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zredukować, jeżeli zostaną ziszczone warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu